Şirket Kuruluş Evrakları ve Açılış Süreci

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 73
ZayıfMükemmel 

  ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI VE AÇILIŞ SÜRECİ

- Her ortak için resimli ikametgah belgesi (Muhtardan alınacak),

- Her ortak için resimli nüfus cüzdan sureti (Muhtardan alınacak),

- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

- İşyeri kiralık ise; kira kontratı, değilse tapu fotokopisi,

- Varsa mal alış ve demirbaş alışı faturaları,

- Şirket unvanı – alternatifli olarak öncelik sırasına  göre 3 isim belirlenecek.

- Yapılacak işin türü ,amaç ve konu başlıkları,

- Şirket  adresi,

- Sermaye toplamı ve ortaklara göre dağılımı,
                              
- Şirket  ortaklarının sosyal güvenlik veya emekli sicil numaraları,
    
- Varsa  şirket  ortaklarının vergi numaraları,
 
- Şirket anasözleşmesi,

Yukarıda belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra yapılacak işlemler;

1) Ünvan ile ilgili uygunluk yazısı almak için ilgili ticaret odasının ticaret sicil memurluğuna müracaat edilir. 

2) Gerekli izin alındıktan sonra müdür ataması ile ilgili ilk karar alınır.

3) Anasözleşme noterde onaylatılır. (onay tarihinden itibaren 15 gün içinde tescil edilmesi gerekir)

4) Noterde yetkililerin sıfatıyla imza beyannamesi hazırlatılır.

5) Oda kayıt beyannamesi hazırlanır. 

6) Ticaret sicil memurluğuna hitaben dilekçe yazılır.

7) Ticaret sicil tüzüğünün 29. maddesine göre taahhütname hazırlanır

8) Aynı sermaye varsa bilirkişi raporu, mahkeme kararı veya Y.M.M raporu hazırlanır 

9) Şirket kuruluş bildirim formu ve taahhütnamesi hazırlanır

10) Eğer 18 yaşından küçük ortak var ise reşit olmayan küçüklerin anne, baba veya bunlardan biriyle şirket ortağı olmaları durumunda mahkeme' den kayyum atanması kararı alınır.

11) Eğer ortaklar arasında yabancı uyruklu hükmi şahıs ortak var ise ; (Hükmü şahsiyet ortakların temsilcileri için ikamet Tezkereleri ve Pasaport tercümeleri ayrıca; vergi kimlik numaraları hükmü şahsiyet ortakların ülkelerinde kayıtlı oldukları kuruluşlardan alacakları faaliyet belgeleri aslı, Türkçe tercümeli noter veya konsolosluk ve apostil tasdikli olmalıdır.

12) Yabancı uyruklu ortaklar için; ikamet tezkereleri ve pasaport tercümeleri (noter veya konsolosluk tasdikli olacak) hazırlanır.

13) Yabancı Ortaklar için Ek-3 formu doldurulmuş ve yetkililerce imzalanır.

14) Ziraat Bankasına yatırılan sermayenin onbinde 4'ü rekabetçiyi koruma fonuna yatırılır.

15) İlan metni için ticaret sicili gazetesi hesabına para yatırılır.

16) Oda kayıt ücreti ödenir.

17) Kullanılacak defterler onaylatılır.

18) Vergi dairesine ilgili ticaret odası tarafından bildirim yapıldıktan sonra vergi dairesi yoklamaya gider.

19) İlgili yılın vergi levhası hazırlanır.

DİKKAT!!! Eğer işyeri ikamet ettiğiniz evin altında ise o adreste bağımsız işyerinizin olduğunu ve  hangi işler ile iştigal ettiğinizi belgeleyen ve mahalle muhtarından alınacak olan İŞYERİ FAALİYET BELGESİ ‘nin eklenmesi gerekmektedir.